Thông báo và dự báo khí hậu số tháng 1 năm 2015

Nội dung chính của bản “Thông báo và Dự báo khí hậu” số tháng 1/2015 gồm tổng kết về diễn biến khí hậu trên thế giới, ở Việt Nam trong tháng 12 năm 2014 và nhận định về diễn biến của hiện tượng ENSO cũng như diễn biến khí hậu trên thế giới, ở Việt Nam trong 3 tháng 2, 3, 4 năm 2015. Nguồn số liệu chủ yếu của bản Thông báo và Dự báo khí hậu được tham khảo từ các Trung tâm khí hậu lớn trên thế giới và từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Nội dung chính của bản tin Thông báo và dự báo khí hậu số tháng 1/2015:

Phần “Tổng kết khí hậu” trình bày diễn biến khí hậu trên thế giới, khu vực và ở Việt Nam trong tháng XII/2014. Nguồn số liệu và thông tin chủ yếu được thu thập từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ (CPC), Viện Nghiên cứu Quốc tế về Xã hội và Khí hậu (IRI), Cục Khí tượng Úc (BOM).

Phần “Dự báo khí hậu mùa 2-4/2015”: Nội dung chính được xây dựng dựa trên kết quả tổng hợp thông tin từ IRI, CPC, BOM, Trung tâm Dự báo Thời tiết Hạn vừa châu Âu (ECMWF) và kết quả dự báo bằng mô hình thống kê của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Tải bản tin TBDB số tháng 1/2015:  /files/doc/TBDB_KH_T1_2015.pdf

 
                                                                                                                                                 Nguyễn Đăng Mậu  

Trả lời