Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC Quy định vệc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm

Ngày 24 tháng 6 năm 2016, Bộ Tài Nguyên và Môi trường cùng với Bộ Tài chính đã ban hành thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC Quy định vệc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm. Nội dung thông tư trong tệp kèm theo dưới đây: /files/doc/2016/Thang 7/ttlt 12 quy dinh ve QL cap phat.PDF

Trả lời