Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng – Khí hậu

Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng – Khí hậu là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có chức năng nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ về khí tượng, khí hậu; tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành về Khí tượng và Khí hậu học.

Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng – Khí hậu là đơn vị hạch toán phụ thuộc có con dấu riêng và được mở tài khoản tiền gửi để giao dịch theo quy định của pháp luật; trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng – Khí hậu có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Trung tâm; xây dựng trình Viện trưởng phê duyệt chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế của Trung tâm theo quy định.

c) Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm:

a) Phòng Khí tượng nhiệt đới và Bão.

b) Phòng Nghiên cứu Khí hậu và Dự báo khí hậu.

c) Phòng Ứng dụng thông tin khí hậu.

Giám đốc : TS. Vũ Văn Thăng
Tel: +84 98 6464 599
Email: vvthang@imh.ac.vn; vvthang26@gmail.com; vvthang2@monre.gov.vn

Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Thanh
Mobile : 0974-042-757
Email : thanhnt.met@gmail.com
Phó Giám đốc: Thạc sĩ Trương Bá Kiên
Mobile :
Email : kien.cbg@gmail.com

 

Trả lời