Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thực hiện dự án “Cập nhật kịch bản Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng cho Việt Nam”

Hội đồng thẩm định đã nghe trình bày về mục tiêu, các nội dung cũng như kết quả mà dự án đã đạt được.

 

Toàn cảnh Hội đồng thẩm định

Sáng 10/11, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thực hiện dự án “Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam” (BĐKH & NBD) do PGS.TS Huỳnh Thị Lan Hương (Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) làm Chủ tịch Hội đồng.

 

PGS.TS Huỳnh Thị Lan Hương – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (áo trắng) là Chủ tịch Hội đồng

Tại buổi thẩm định, các chuyên gia đã nêu ra mục tiêu, nội dung cũng như những kết quả đã đạt được của dự án. Trong đó, dự án có mục tiêu tổng quát là: Cập nhật được kịch bản BĐKH & NBD cho Việt Nam và trên cơ sở đó cung cấp những thông tin về diễn biến và dự tính trong tương lai về BĐKH & NBD phục vụ công tác ứng phó với BĐKH của các Bộ, ngành và địa phương.

 

TS Vũ Văn Thăng trình bày về kết quả thực hiện các nội dung của dự án

Các mục tiêu cụ thể gồm: 1) Cập nhật được kịch bản BĐKH & NBD cho Việt Nam, đặc biệt là các cực đoan khí hậu, hải văn cho các giai đoạn trong thế kỷ 21; 2) Đánh giá được sự biến đổi của các yếu tố khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam ứng với ngưỡng nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 1,5oC và 2,0oC so với thời kỳ tiền công nghiệp; 3) Cập nhật bản đồ nguy cơ ngập theo các kịch bản nước biển dâng dựa trên mô hình số độ cao được bổ sung các bản đồ tỷ lệ 1:2000 mới được công bố.

Dự án có rất nhiều nội dung như:

Thu thập bổ sung và xử lý số liệu quan trắc các yếu tố khí tượng, số liệu mực nước và độ cao sóng thời kỳ 2015-2018;

Đánh giá xu thế biến đổi của các yếu tố khí hậu và các hiện tượng khí hậu cực đoan; mực nước biển, sóng biển, nhiệt độ bề mặt nước biển theo số liệu cập nhật đến năm 2018;

Thực hiện tính toán, hiệu chỉnh thống kê đối với nhiệt độ, lượng mưa của 10 phương án mô phỏng khí hậu bổ sung bằng mô hình khu vực theo 2 kịch bản RCP4.5 và RCP8.5;

Tính toán xu thế biến đổi của các yêu tố khí hậu, cực đoan khí hậu cho các giai đoạn trong thế kỷ 21 từ 10 phương án mô phỏng khí hậu bổ sung theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5;

Xây dựng kịch bản tổ hợp đối với nhiệt độ, lượng mưa và đánh giá tính chưa chắc chắn của kịch bản biến đổi khí hậu (tổ hợp từ 10 phương án tính toán bổ sung và 16 phương án đã được công bố năm 2016);

Xây dựng kịch bản BĐKH với các yếu tố cực trị và một số hiện tượng cực đoan cho các giai đoạn trong thế kỷ 21 theo kịch bản RCP;

Ứng dụng phương pháp chi tiết hóa thống kê để bổ sung kịch bản biến đổi khí hậu RCP2.6 và RCP6.0;

Xây dựng bộ bản đồ kịch bản biến đổi khí hậu, các hiện tượng khí hậu cực đoan cho khu vực Việt Nam cho các giai đoạn trong thế kỷ 21 theo các kịch bản RCP tỷ lệ 1:1.000.000;

Cập nhật kịch bản nước biển dâng và xây dựng kịch bản sóng biển cho các giai đoạn trong thế kỷ 21;

Đánh giá sự biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa và các cực đoan khí hậu, mực nước biển ở Việt Nam ứng với ngưỡng nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 1,5oC và 2,0oC so với thời kỳ tiền công nghiệp dựa trên kết quả dự tính khí hậu của IPCC;

Cập nhật và xây dựng bản đồ nguy cơ ngập do nước biển dâng và báo đánh giá nguy cơ ngập liên quan đến sụt lún tại một số khu vực;

Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng kịch bản BĐKH và báo cáo tổng kết dự án.

Cùng với đó, tại buổi thẩm định thì những kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến kịch bản BĐKH & NBD đã được trình bày rất chi tiết.

 

PGS.TS Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) đưa ra ý kiến đóng góp về Dự án

PGS.TS Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu): Dự án đã thực hiện đầy đủ các nội dụng được phê duyệt, bao gồm: Thu thập bổ sung và xử lý số liệu khí tượng, hải văn trên quy mô cả nước đến năm 2018. Cập nhật số liệu địa hình mới nhất tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000; Đánh giá biểu hiện của BĐKH và NBD ở Việt Nam; Xây dựng được kịch bản tổ hợp đối với các kịch bản RCP2.6 RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5 và đánh giá tính chưa chắc chắn của các kịch bản BĐKH; Đánh giá được sự biến đổi các cực đoan khí hậu và NBD ở Việt Nam ứng với ngưỡng nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 1,5oC và 2,0oC; Xây dựng được bộ bản đồ kịch bản BĐKH, đặc trưng sóng biển và bản đồ nguy cơ ngập do NBD cho Việt Nam.

 

PGS.TS Nguyễn Minh Huấn Ủy viên Phản biện đọc nhận xét.

Sau phần trình bày của nhóm thực hiện dự án, các thành viên Hội đồng và các đại biểu tham dự đặt các câu hỏi và đưa ra các ý kiến trao đổi, đóng góp cho nhóm thực hiện dự án để làm rõ các kết quả nghiên cứu và ứng dụng trong thực tế của dự án. 

Trả lời